Hello anh em,

Em vừa hoàn thành xong cái này.
Lấy timer 500ms làm mẫu, đếm số ngắt ngoài.
Em tính theo công thức:
g_rpm=g_num_ext*12*2;
/* 12 la: 120/10. 2 so xung trong 1 vong quay */

Cái 120/10 kia là thực nghiệm em chia...