Gây khó cho AE quá ! nói cách nào đơn giản hơn được không nhỉ