Mình đang có một vấn đề là nhận biết một vùng màu trắng ,ai biết giúp mình với.Mình đang dùng lapview nhưng nó nhiễu quá