Flux có 3 loại chính là flux gốc cồn (alcohol based, VOC), flux gốc nước (water based, VOC Free) và loại lưỡng tính (low VOC).

Phổ biến nhất hiện nay vẫn là loại gốc cồn do thói quen và công nghệ, nguồn cung ứng; loại gốc nước ra đời...