coi qua clip này để có khái niệm về mạch nghịch lưu dùng EGS002

https://www.youtube.com/watch?v=4rNUlHLo9wE&t=3s