Đã làm theo cách này, rất bền, mấy cái nút dùng hơn nửa năm đến nay chưa hỏng, bấm vẫn nhạy như mới....