Các bác cho em hỏi là trên con STM8 này có cách nào lưu các biến dữ liệu trên flash chỉ để đọc giống như là biến kiểu PROGMEM trên con AVR ý.