Em đang được giao đề tài thiết kế Acquy có thông số như sau: Uđm = 120V (10 cell), PIN 100Ah.
Vậy cho em hỏi cái 10 cell kia có ý nghĩa gì ạ ? Có phải cái Acquy này là acquy mẹ cấu tạo từ 10 acquy con ghép lại. Mà mỗi Acquy con có chứa những...