Em chào các bác! Các bác giúp em sửa lỗi cho con Atmega328p vơi. Em điều khiển động cơ nhỏ thôi ạ bằng chiết áp nên em dùng ADC của AVR, bên cạnh đó em cũng dùng Timer0 đếm xung của encoder, timer 1 tạo chu kì trích mẫu, timer 2 tạo xung PWM xung...