Em muốn viết một app Android để truyền thông giữa 1 PLC (e đang sử dụng xLogic plc) và app đó gửi yêu cầu và nhận dữ liệu từ plc.
Thiết bị PLC và App android kết nối chung một network.
Nếu biết PLC IP, làm thế nào để kết nối và...