em cũng đang làm phần này mà mãi chưa ra đc kết quả gì! mong các tiền bối giúp em xem đoạn code này với


#include <main1.h>
#include<lcd.c>
//DINH NGHIA CHAN KET NOI
#define LCD_ENABEL PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN...