Chào mọi người . Hiện tại em đang làm đồ án về nhận dạng người nói .
Đề như sau : Giả sử có cơ sở dữ liệu gồm 5 người A B C D E . Người A nói sẽ hiện lên màn hình chữ A .
Cho em hỏi có ai từng làm...