Chúng tôi là EyeQ Tech (www.eyeq.tech), công ty startup trong lĩnh vực Computer Vision nổi bật nhất tại VN:
  • Startup Wheel 2017 - Champion,
  • Rice Bowl award for best e-commerce startup,
  • VISA’S EVERYWHERE INITIATIVE 2018 – Champion.

Sứ mệnh
Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh...