Hiện tại e có đang làm về cầu H sử dụng đệm ir2184 , mạch e làm chạy ngon nghẻ (đủ loại PID) sử dụng cách ly opto tpl250 , NHƯNG do là cần đến 4 con tlp250 để cách ly 4 tín hiệu đưa vào 2 con ir2184 nên chi phí mạch khá cao , em tham khảo 1...