các bác cho em hỏi e đang giao tiếp 2 vđk AVR ở xa dùng con module này ... thì e được biết là con này đấu chung 2 chân DE và RE đưa về 1 chân của vđk (ví dụ chân A đi) để điều khiển (= 1 là cho phép truyền dữ liệu ; = 0 là cho phép nhận) vậy...