Anh có thể trả lời vào đây cho mọi người cùng nắm được không anh?...