Anh hiểu nhầm ý em rồi.
Ý em ở đây là, van tiết lưu thì thông thường chúng ta sẽ tiết lưu ngõ thoát ra của xi lanh. Ví dụ như khi xi lanh đi theo hướng ra, muốn tiết lưu tốc độ lúc này thì chúng ta sẽ lắp tiết lưu cho ngõ thoát khí...