Mình cũng bị giống bác hi vọng có cao nhân nào đó giúp đỡ