tình hình là e có xem 1 hướng dẫn làm về hiển thị kí tự đặc biệt lên lcd nhưng khi mô phỏng lại k hiển thị dc. mong dc chỉ giáo về lệnh lcd_set_cgram_char
code:
#include<16f877a.h>
#use delay(crystal=20000000)

#define LCD_RS_PIN...