Cái này có thể do hỏng con heater đúng như bạn sharkygo nói, mh giải thik thêm vì sao lại như thế nhé:
- khi con heater chết thì điện nguồn 220v quá con điot sẽ bị chỉnh lưu chỉ thành 1 pha, do đó điện áp sẽ bị giảm 1/2 còn 110v (bạn sẽ...