mình cũng đang nghiên cứu, không biết bạn làm được chưa vậy....