Em chào mọi người!
Em đang học về kit FPGA VC707 xilinx.
Hiện tại em đang tìm hiểu về hiển thị trên LCD 16x2 mà ở board này chỉ có giao tiếp 4bit. Mà em chưa biết cách chia nửa dữ liệu để truyền 4 bit cao và 4 bit thấp trong VHDL. Các...