Đại ca à. Biết post này cũng lâu rồi nhưng đại ca có thể nói rõ hơn về việc điều khiển qua internet được không? Em dùng pic18f chạy trong local ok rồi( em điều khiển đèn 220v và đọc cảm biến lm35). Và dùng Port Forwarding và dynamic dns cũng...