Ai đó giúp mình down mấy bài này với. Mình xin cảm ơn nhiều ạ.!!

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6271767
https://ieeexplore.ieee.org/document/7543368...