Cho em hỏi về củ sạc điện thoại
Hầu hết các đầu ra củ sạc bây giờ thì đều hiệu điện thế 5v
ví dụ 1 củ sạc ghi thông tin điện ra là 5V, 2A
Làm sao để người ta đảm bảo được củ sạc ấy có cường độ dòng điện...