các pro đọc giúp mình con trở lọc song song trước đầu vào tụ lọc nguồn máy tính này với. dò không ra ạ. đen lá bạc kim lá. không hgiểu nó trị số bao nhiêu luôn...