Cho mình xin công thức tính giá trị trung bình của điện áp trong bài này với mn.