Logic Friday là phần mềm tổng hợp các mức logic, dùng cho điện tử số

https://drive.google.com/file/d/1nzj...ew?usp=sharing