em đang làm cái đồ án sử dụng pid để điều khiển Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12v/280rpm, dùng winform truyền xuống pic16f877a các thông số vận tốc, ki, kd, kp. hiện tại em đã truyền xuống được nhưng truyền xuống vài lần là giao diện...