Nhờ các bác chỉ giáo thêm. Tại mình moiứ làm quen với máy công cụ nên không rành lắm. Mà công ty có dự án đưa mình làm nhưng không biết như thế naò: công ty có plc Fx3u đồi hổi mình lập trình đường đi theo quỷ đạo. ngỏ ra điều khiển...