Vi điều khiển nó xử lý tuần tự ... nên cứ viết thôi.
A =1;
delay_us(10);
uart_send(0x01);
delay_us(10);
A=0;

//thời gian delay cần chọn phù hợp nhỏ nhất để không lỗi và không bị trễ quá lâu.