Chào các bác !
Em đào lại cái luồng cũ vì cũng đang dính hành với DS1307 và 16F887 (xc8).
Em viết code chay i2c mềm thì chạy còn dùng i2c cứng thì tạch. DS1307 không gửi ACK tại xung SCL thứ 9 chứng tỏ giao tiếp đã hỏng.
Phân tích...