Trong trường hợp 4 trở khác trị số thì cần tính công suất trên từng điện trở.
Công suất cả cụm sẽ tính tại điều kiện có 1 điện trở bắt đầu quá công suất.

Khi tất cả các điện trở mắc nối tiếp thì điện trợ...