Chưa nghe thấy C# nhúng bao giờ.
Chắc nhúng trên Raspberry với Win10 IoT