Về IC lái mosfet bạn xem các dòng IR xem sao.
Nếu bạn cần thiết kế mới thì đưa thông số mình thiết kế cho