Tính theo đơn vị cm thì chỉ tương đối thôi. Loa được sản xuất đường kính đượng tính đơn vị là inch, nếu đo theo cm sẽ ra số thận phân aa,bbccdd gì đó. Kích thước chuẩn ví dụ: 8",10", 12", 15", 18" v.v.. tương đương...