Người ta cần thì người ta đi mua thôi .
80Tr thì không làm ra được cái máy ấy đâu .
Phèn phèn độ 800 tr thì may ra làm được 1 cái đầu tiên .

Với cả . Đó là bàn về VIỆC ( một công việc cụ thể ) chứ không phải là...