Không nên viết code cho cái loại này. Mạch thiết kế năm 2012, chế tạo xuất xưởng năm 2019. Đến nay 2023 là 4 năm, chưa trừ đi thời gian lưu kho vận chuyển. Vị chi là thời gian vận hành chắc được 3 năm.
Ba năm sử dụng mà đã bị bệnh...