Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[TUT] Lý thuyết về code LED sao băng bằng ASM và KeilC cho 8051

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • #91
  nhờ các bác giúp em một chút nào
  Lý Thuyết Và Thực Hành
  Là Hai Đường Thẳng Song Song

  Comment


  • #92
   anh ơi fiai thích dùm em câu lệnh này với ak em cảm ơn ak
   led =(pwm_c>num_pwm)?1:0;

   Comment


   • #93
    led =(pwm_c>num_pwm)?1:0;

    if(pwm_c>num_pwm) led=1;
    else led=0;

    Email:
    Tel: 0983.497.310

    Comment


    • #94
     các anh chị giúp e hoàn thành một mạch hiển thị một dãy số 131250512105 trên LCD và chương trình viết bằng ngôn ngữ c dược không ạ.E xin cảm ơn

     Comment


     • #95
      Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
      Còn nợ các bác cái code ASM, hy vọng sẽ có trong năm mới này. Hoặc ai giúp cái, tui sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho!
      21.01.2014 Xin hồn @@

      Comment


      • #96
       Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
       void main(){
       TMOD=0x10; /*timer 1 16bit*/
       TR1=1;
       TH1=0xFE;
       TL1=0xB3;
       IE=0x88; /*Ket thuc khoi dong timer1*/

       P0 = 0;
       delay_ms(3000);
       full_color1();
       while(1){
       full_color2();
       }
       }


       [/CODE]
       cái đoạn delay _ms (3000) để làm gì vây anh???

       Comment


       • #97
        Nguyên văn bởi annapana Xem bài viết
        cái đoạn delay _ms (3000) để làm gì vây anh???
        vậy xin hỏi bạn delay là gì đã?

        Comment


        • #98
         Cho em lót dép ở đây để học hỏi
         Lý Thuyết Và Thực Hành
         Là Hai Đường Thẳng Song Song

         Comment


         • #99
          Tình hình là e đang làm đồ án môn học VXL
          Đề tài là dùng 89s52 sửa dụng 14 cổng chớp led trong đó có 12 cổng chớp theo kiểu sao băng còn 2 cổng còn lại chớp luân phiên.

          Đầu tiên là quét sao băng 12 cổng và sáng cổng thứ 13
          Kế tiếp là quét sao băng 12 cổng và sáng cổng thứ 14
          Lặp lại 6 lần như thế
          Tiếp là quét sao băng 12 cổng và giữa sáng chớp luân phiên 13 , 14 chớp 20 lần
          Xong quay lại từ đầu

          Xung delay là lấy từ ic 555.

          code của e mà e dịch ra mô phỏng nó ko có chạy a

          /*Thach anh su dung f=24Mhz*/
          #include "regx52.h"

          typedef unsigned char uchar;
          typedef unsigned int uint;

          sbit c1=P2^0;
          sbit c2=P2^1;
          sbit c3=P2^2;
          sbit c4=P2^3;
          sbit c5=P2^4;
          sbit c6=P2^5;
          sbit c7=P2^6;
          sbit c8=P2^7;
          sbit c9=P0^7;
          sbit c10=P0^6;
          sbit c11=P0^5;
          sbit c12=P0^4;
          /*
          sbit c13=P2^3;
          sbit c14=P2^2;
          sbit c15=P2^1;
          sbit c16=P2^0;
          sbit c17=P3^7;
          sbit c18=P3^6;
          sbit c19=P3^5;
          sbit c20=P3^4;
          sbit c21=P3^3;
          sbit c22=P3^2;
          sbit c23=P3^1;
          sbit c24=P3^0;
          sbit c25=P1^7;
          sbit c26=P1^6;
          sbit c27=P1^5;
          sbit c28=P1^4;
          sbit c29=P1^3;
          sbit c30=P1^2;
          sbit c31=P1^1;
          sbit c32=P1^0;
          */
          uchar num_pwm;
          uchar pwm_c[32];
          uint delay_in_t1;
          void isr_timer1() interrupt 3 using 2{
          TH1=0xFD; /* -24000000/12/60/50 ~= -666 ->0xFD66 (50 nghia la 50 muc sang)*/
          TL1=0x66; /* chu ky ngat timer1 T=(666/2)us --> T*3 = 999 us ~= 1ms*/

          c1=(pwm_c[0]>num_pwm)?1:0;
          c2=(pwm_c[1]>num_pwm)?1:0;
          c3=(pwm_c[2]>num_pwm)?1:0;
          c4=(pwm_c[3]>num_pwm)?1:0;
          c5=(pwm_c[4]>num_pwm)?1:0;
          c6=(pwm_c[5]>num_pwm)?1:0;
          c7=(pwm_c[6]>num_pwm)?1:0;
          c8=(pwm_c[7]>num_pwm)?1:0;
          c9=(pwm_c[8]>num_pwm)?1:0;
          c10=(pwm_c[9]>num_pwm)?1:0;
          c11=(pwm_c[10]>num_pwm)?1:0;
          c12=(pwm_c[11]>num_pwm)?1:0;
          /*
          c13=(pwm_c[12]>num_pwm)?1:0;
          c14=(pwm_c[13]>num_pwm)?1:0;
          c15=(pwm_c[14]>num_pwm)?1:0;
          c16=(pwm_c[15]>num_pwm)?1:0;
          c17=(pwm_c[16]>num_pwm)?1:0;
          c18=(pwm_c[17]>num_pwm)?1:0;
          c19=(pwm_c[18]>num_pwm)?1:0;
          c20=(pwm_c[19]>num_pwm)?1:0;
          c21=(pwm_c[20]>num_pwm)?1:0;
          c22=(pwm_c[21]>num_pwm)?1:0;
          c23=(pwm_c[22]>num_pwm)?1:0;
          c24=(pwm_c[23]>num_pwm)?1:0;
          c25=(pwm_c[24]>num_pwm)?1:0;
          c26=(pwm_c[25]>num_pwm)?1:0;
          c27=(pwm_c[26]>num_pwm)?1:0;
          c28=(pwm_c[27]>num_pwm)?1:0;
          c29=(pwm_c[28]>num_pwm)?1:0;
          c30=(pwm_c[29]>num_pwm)?1:0;
          c31=(pwm_c[30]>num_pwm)?1:0;
          c32=(pwm_c[31]>num_pwm)?1:0;
          */
          if(++num_pwm==100){
          num_pwm=0;
          }
          ++delay_in_t1;
          }
          /*
          void delay_ms(uint time)
          {
          delay_in_t1 = 0;
          while(delay_in_t1 <= time*3);
          }
          */
          void delay()////delay xung 555///////
          {
          while(!P3_5);
          while(P3_5);
          }

          void main(){
          TMOD=0x10; /*timer 1 16bit*/
          TR1=1;
          TH1=0xFD;
          TL1=0x66;
          IE=0x88; /*Ket thuc khoi dong timer1*/

          P0 = 0;
          P2 = 0;
          delay_ms();
          while(1){
          }
          }

          Mấy a giúp e

          Comment


          • Ad nao cho e bit mạch với code đo dòng điện 1 chiều mới

           Comment


           • Alo ai cho e mạch do dog diện vs code mới

            Comment


            • mọi người giúp e với ạ đoạn code này của e sai chỗ nào vậy ạ e viết cho đồng hồ đếm dây
             với em muốn viết code cho 2 con le đơn nháy cho nguồn thì viết thế nào ạ e cảm ơn             SECOND EQU 30H
             TCOUNT EQU 31H
             KCOUNT EQU 32H
             KEY BIT P3.7
             ORG 00H
             SJMP START
             ORG 0BH
             LJMP INT_T0
             START: MOV DPTR,#TABLE
             MOV P0,#3FH
             MOV P2,#3FH ;Start, digital display, &quot;00&quot;
             MOV SECOND,#00H
             MOV TCOUNT,#00H
             MOV KCOUNT,#00H
             MOV TMOD,#01H ;Timer 0 is in Mode 1
             MOV TL0,#(65536-50000)/256
             MOV TH0,#(65536-50000) MOD 256
             K1: JB KEY,$ ;Wait for key
             LCALL DELAY
             JB KEY,$
             MOV A,KCOUNT
             CJNE A,#00H,K2 ;Determine the number keys
             SETB TR0 ;1st button, start timer
             MOV IE,#82H
             JNB KEY,$
             INC KCOUNT ;Button up, button clicks value plus 1
             LJMP K1
             K2: CJNE A,#01H,K3
             CLR TR0 ;2nd key, turn off timer
             MOV IE,#00H
             JNB KEY,$
             INC KCOUNT ;Button up, button clicks value plus 1
             LJMP K1
             K3: CJNE A,#02H,K1 ;The 3rd button, return to initial state
             JNB KEY,$
             LJMP START
             INT_T0: MOV TH0,#(65536-50000)/256
             MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
             INC TCOUNT
             MOV A,TCOUNT
             CJNE A,#2,I2 ;0.1 seconds is enough to account
             MOV TCOUNT,#00H
             INC SECOND
             MOV A,SECOND
             CJNE A,#100,I1 ;10 seconds is enough to account
             MOV SECOND,#00H
             I1: MOV A,SECOND
             MOV B,#10
             DIV AB
             MOVC A,@A+DPTR ;Show time
             MOV P0,A
             MOV A,B
             MOVC A,@A+DPTR
             MOV P2,A
             I2: RETI
             TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H
             DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
             DELAY: MOV R6,#20
             D1: MOV R7,#250
             DJNZ R7,$
             DJNZ R6,D1
             RET
             END

             Comment


             • Xin hỏi ai có board xử lý nôi điện KUB để cho 1 board 0977273765              0977273765

              Comment

              Về tác giả

              Collapse

              tienhuypro Tìm hiểu thêm về tienhuypro

              Bài viết mới nhất

              Collapse

              Đang tải...
              X