Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đọc 1 byte nhiệt độ từ TEMP275, code VHDL

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Đọc 1 byte nhiệt độ từ TEMP275, code VHDL

  Chào các bạn !
  Mình đang phải đọc nhiệt độ từ con cảm biến nhiệt số TEMP275. Hiện là code VHDL đã viết xong, mo phỏng bằng Modelsim thì thấy là được. Nhưng cho vào mạch thật , sử dụng Kit Alter DE2-115 để test và mo phỏng bằng SIGNALTAB thì chưa đọc được nhiệt độ.
  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn trên diễn đàn này !!!
  -- doc 1byte nhiet do tu TEMP275
  Library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_unsigned.all;
  use ieee.std_logic_arith.all;

  entity TEMP275 is
  generic( input_clk: integer := 50_000_000;
  bus_clk: integer:= 400_000
  );
  port ( clk: in std_logic;
  clk1: out std_logic; -- xung clock = 1200_000 Hz de soi tren signaltab
  SCL: out std_logic;
  SDA: inout std_logic;
  data_out: out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
  end TEMP275;

  architecture arch of TEMP275 is

  signal ena: std_logic := '0'; -- cho phep qua trinh lam viec bat dau
  signal addr: std_logic_vector(6 downto 0):= "1001000";
  signal rw: std_logic; -- viet khi rw =0, doc khi rw =1
  signal data_rd: std_logic_vector(7 downto 0):= "00000000"; -- thanh ghi doc du lieu tu TEMP275

  constant divider : integer := (input_clk/bus_clk)/4; -- number of clocks in 1/4 cycle of SCL
  constant divider1 : integer := divider*4/8;
  TYPE machine is (ready, start, command, slv_ack1, wr1, slv_ack2, wr2, slv_ack3,stop, ready1, start1, command1, slv_ack4, rd, mstr_ack, stop1, ready2, start2, command2, slv_ack5); -- mo ta trang thai

  signal state : machine := ready; -- state machine
  signal data_clk : std_logic; -- xung clock cho SDA
  SIGNAL scl_clk : STD_LOGIC; --constantly running internal scl
  SIGNAL scl_ena : STD_LOGIC := '0'; --enables internal scl to output
  SIGNAL sda_out : STD_LOGIC := '1'; --internal sda
  --signal sda_int : std_logic:= '1';
  SIGNAL sda_ena_n : STD_LOGIC; --enables internal sda
  SIGNAL data_tx : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --latched in data to write to slave
  SIGNAL data_rx : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --data received from slave
  SIGNAL bit_cnt : INTEGER RANGE 0 TO 7 := 7; --tracks bit number in transaction
  SIGNAL addr_rw : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --latched in address and read/write


  begin

  --generate the timing for the bus clock (scl_clk) and the data clock (data_clk)
  PROCESS(clk)
  VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO divider*4 := 0; --timing for clock generation
  BEGIN

  IF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN
  count := count + 1;
  IF(count = divider*4-1) THEN --end of timing cycle
  count := 0; --reset timer
  END IF;
  CASE count IS
  WHEN 0 TO divider-1 => --first 1/4 cycle of clocking
  scl_clk <= '0';
  data_clk <= '0';
  WHEN divider TO divider*2-1 => --second 1/4 cycle of clocking
  scl_clk <= '0';
  data_clk <= '1';
  WHEN divider*2 TO divider*3-1 => --third 1/4 cycle of clocking
  scl_clk <= '1'; --release scl
  data_clk <= '1';
  WHEN OTHERS => --last 1/4 cycle of clocking
  scl_clk <= '1';
  data_clk <= '0';
  END CASE;
  END IF;


  END PROCESS;


  -- bo chia tan 800KHz dung de soi tren signalTAB --50*10^6/800*10^3
  process(clk)
  VARIABLE cnt_div : INTEGER range 0 to divider1:= 0;
  variable f : std_logic;
  begin
  if rising_edge(clk) then
  cnt_div := cnt_div + 1;
  if(cnt_div = divider1) then
  cnt_div := 0;
  f := not f;
  end if;
  end if;
  clk1 <= f;
  end process;  --state machine and writing to sda during scl low (data_clk rising edge)

  PROCESS(data_clk)

  BEGIN
  IF(data_clk'EVENT AND data_clk = '1') THEN
  CASE state IS
  -- Init TEMP275
  WHEN ready => -- trang thai nghi, chuan bi cho truyen du lieu
  sda_out <= '1';
  ena <= '1'; -- cho phep viet lenh
  addr_rw <= "10010000";
  data_tx <= "00000001";
  state <= start;

  WHEN start => -- bit start
  scl_ena <= '1';
  sda_out <= addr_rw(bit_cnt);
  state <= command;

  WHEN command => -- dia chi TEMP275
  IF(bit_cnt = 0) THEN
  sda_out <= 'Z'; -- cho bit ACK tu slave
  bit_cnt <= 7;
  state <= slv_ack1;
  ELSE
  bit_cnt <= bit_cnt - 1;
  sda_out <= addr_rw(bit_cnt-1);
  state <= command;

  END IF;
  WHEN slv_ack1 => -- nhan bit ack tu TEMP275
  rw <= '0';

  sda_out <= data_tx(bit_cnt);
  state <= wr1;

  when wr1 => -- SELECT RES CONFIG
  if(bit_cnt = 0) then
  sda_out <= 'Z';
  bit_cnt <= 7;
  data_tx <= "00000000";
  state <= slv_ack2;
  else
  bit_cnt <= bit_cnt - 1;
  sda_out <= data_tx(bit_cnt - 1);
  state <= wr1;
  end if;

  when slv_ack2 =>
  rw <= '0';

  sda_out <= data_tx(bit_cnt);
  state <= wr2;

  when wr2 =>
  if(bit_cnt = 0) then
  sda_out <= 'Z';
  bit_cnt <= 7;
  state <= slv_ack3;
  else
  bit_cnt <= bit_cnt - 1;
  sda_out <= data_tx(bit_cnt - 1);
  state <= wr2;
  end if;

  when slv_ack3 =>
  sda_out <= '1';
  ena <= '0';
  scl_ena <= '0';
  state <= stop;

  when stop =>

  state <= ready1;


  -- Qua trinh doc du lieu tu TEMP275
  when ready1 =>

  ena <= '1';
  addr_rw <= "10010000";
  data_tx <= "00000000";
  state <= start1;

  when start1 =>
  scl_ena <= '1';
  sda_out <= addr_rw(bit_cnt);
  state <= command1;

  when command1 =>
  IF(bit_cnt = 0) THEN
  sda_out <= 'Z'; -- cho bit ACK tu slave
  bit_cnt <= 7;
  state <= slv_ack4;
  ELSE
  bit_cnt <= bit_cnt - 1;
  sda_out <= addr_rw(bit_cnt-1);
  state <= command1;
  END IF;

  when slv_ack4 =>
  ena <= '0' ;
  sda_out <= '1';
  scl_ena <= '0';
  state <= ready2;
  when ready2 =>
  ena <= '1';
  addr_rw <= "10010001";
  state <= start2;
  when start2 =>
  scl_ena <= '1';
  sda_out <= addr_rw(bit_cnt);
  state <= command2;
  when command2 =>
  if(bit_cnt = 0) then
  sda_out <= 'Z';
  bit_cnt <= 7;
  state <= slv_ack5;
  else
  bit_cnt <= bit_cnt - 1;
  sda_out <= addr_rw(bit_cnt - 1);
  state <= command2;
  end if;
  when slv_ack5 =>
  rw <= '1';
  sda_out <= '1';
  state <= rd;
  when rd =>
  if (bit_cnt = 0) then
  sda_out <= '0';
  bit_cnt <= 7;
  data_rd <= data_rx;
  state <= mstr_ack;
  else
  bit_cnt <= bit_cnt - 1;
  state <= rd;
  end if;

  when mstr_ack =>
  ena <= '0';
  scl_ena <= '0';

  state <= stop1;

  when stop1 => -- bit STOP

  sda_out <= '1';
  state <= ready2;

  END CASE;


  END IF;
  if (data_clk'event and data_clk ='0') then
  case state is
  when rd =>
  data_rx(bit_cnt) <= sda;
  when others => Null;
  end case;
  end if;

  END PROCESS;


  --set sda output
  WITH state SELECT
  sda_ena_n <= data_clk WHEN start, --generate start condition
  data_clk when start1,
  data_clk when start2,
  not data_clk when stop1,

  not data_clk WHEN stop, --generate stop condition

  'Z' when rd,
  sda_out WHEN OTHERS; --set to internal sda signal

  --set scl and sda outputs
  SCL <= scl_clk when scl_ena = '1' else '1';

  sda <= sda_ena_n;


  end arch;
  Attached Files

 • #2
  Nguyên văn bởi zhounguyen Xem bài viết
  Chào các bạn !
  Mình đang phải đọc nhiệt độ từ con cảm biến nhiệt số TEMP275. Hiện là code VHDL đã viết xong, mo phỏng bằng Modelsim thì thấy là được. Nhưng cho vào mạch thật , sử dụng Kit Alter DE2-115 để test và mo phỏng bằng SIGNALTAB thì chưa đọc được nhiệt độ.
  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn trên diễn đàn này !!!
  Trong SIGNALTAP, statemachine của bạn chạy tới đâu? Bạn co' thê add statemachine trong pop-up menu sau khi right-click!

  Bạn coi lại:
  - Address đúng chưa,
  - Read/Write bit đúng chưa
  - Slave co' "ACK" không

  Comment


  • #3
   Adress+bit read/write , mọi thứ đều đúng rồi bạn ah. Có lẽ đang bị tranh chấp dữ liệu ở dây SDA khi viết và khi đọc.

   Comment


   • #4
    Nguyên văn bởi zhounguyen Xem bài viết
    Adress+bit read/write , mọi thứ đều đúng rồi bạn ah. Có lẽ đang bị tranh chấp dữ liệu ở dây SDA khi viết và khi đọc.
    Nước này thì bạn đi kiếm cai oscilloscope để coi tín hiệu tại chân của tempsensor là gì?

    Comment


    • #5
     Mình đã kiểm tra rồi, vấn đề là ở code VHDL của mình, tại vì mạch thật đã có người test thành công bằng code AHDL.
     Mong các bạn tư vấn thêm !

     Comment


     • #6
      em cũng đang tìm hiểu về FPGA với cảm biến nhiệt Ds18b20 ...không biết anh có thế cho em out source không ... có thể thể tìm hiểu và phát triển ... nếu được có thể gủi qua mail hoangthinh195@gmail.com.Xin cảm ơn a trước

      Comment

      Về tác giả

      Collapse

      zhounguyen Tìm hiểu thêm về zhounguyen

      Bài viết mới nhất

      Collapse

      Đang tải...
      X