Thông báo

Collapse
No announcement yet.

xin hỏi về button arduino khi bật tắt máy bơm

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • xin hỏi về button arduino khi bật tắt máy bơm

  mình có đoạn code sau:
  #include <SPI.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  #include <Wire.h>
  #define Relay_2 3 // chan relay2 dieukhien bom
  byte Relay_2Status = LOW; // trạng thái của nut an relay2
  int button2 = A2; // chan dieu khien nut an bom
  //khia bao cam bien hc05
  const int trig = 12; // chan trig cau HY-SRF05
  const int echo = 8; // chan echo cau HY-SRF05
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);// giao tiep Serial voi baudrate 9600
  Wire.begin();
  pinMode(Relay_2, OUTPUT); // relay2 bom chong can
  pinMode(13, OUTPUT); // cai dat den 13 bat bom chong can
  pinMode(button2, INPUT); // Button cau bom chong can
  // khai bao chan hc_o5
  pinMode (trig, OUTPUT); // chan trig de phat tin hieu
  pinMode (echo,INPUT); // chan echo de nhan tin hieu
  lcd.init(); //Khởi động màn hình. Bắt đầu cho phép Arduino sử dụng màn hình
  lcd.backlight(); //Bật đèn nền
  // hien thi so thoi gian khi < 10 thi hien so 0 dang truoc
  }
  // hien thi so thoi gian khi < 10 thi hien so 0 dang truoc
  void printDigitsLCD(int digits){
  if(digits < 10)
  lcd.print('0');
  lcd.print(digits);
  }
  void loop()

  // cam bien hc 05 hienthi
  {
  unsigned long duration; // biến đo thời gian

  int distance; // biến lưu khoảng cách

  /* Phát xung từ chân trig */
  digitalWrite(trig,0); // tắt chân trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,1); // phát xung từ chân trig
  delayMicroseconds(10); // xung có độ dài 5 microSeconds
  digitalWrite(trig,0); // tắt chân trig

  /* Tính toán thời gian */
  // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo.
  duration = pulseIn(echo,HIGH);
  // Tính khoảng cách đến vật.
  distance = int(duration/2/29.412);
  /* In kết quả ra Serial Monitor */

  if (distance >99)
  {
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print("KhC ");
  printDigitsLCD(distance);
  lcd.setCursor(8,2);
  lcd.print("cm");
  }
  else
  {
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print("KhC ");
  printDigitsLCD(distance);
  lcd.setCursor(7,2);
  lcd.print(" cm");
  }
  //*********************
  // tu dong bat tat bom cam bien siwu am hc-sr05
  if (distance > 20)
  {
  digitalWrite (Relay_2, HIGH);
  digitalWrite ( 13, HIGH);
  lcd.setCursor(3,3);
  lcd.print("ON ");
  }
  else if (distance <10)
  {
  digitalWrite (Relay_2, LOW);
  digitalWrite ( 13, LOW);
  lcd.setCursor(3,3);
  lcd.print("OFF");
  }
  ///*******************
  // ham chay khi bat nut may bom hoi luu
  int button2Status = digitalRead(button2); //Đọc trạng thái button hoi luu
  if (digitalRead(button2) == LOW) // nếu nút được nhấn hoi luu

  {
  //Relay_2Status == HIGH
  while (digitalRead(button2) == LOW);
  //; // chờ nút nhấn buông
  Relay_2Status = !Relay_2Status; // đảo trạng thái cau relay2 từ LOW -> HIGH
  digitalWrite(Relay_2, Relay_2Status);
  //Relay_2Status == LOW
  // viet code doan nay ntn de hien ON OFF tren lcd
  lcd.setCursor(3,3);
  if (Relay_2Status)
  lcd.print("ON ");
  else
  lcd.print("OFF");
  }
  }
  //*****************************
  Khi nhấn nút nó không đóng tắt đc, bạn nào biết khi nhấn nút chuyển trang thái, sẽ làm cho relay cài ddatwj trước cũng thay đổi không.

Về tác giả

Collapse

tieuthanh09 Tìm hiểu thêm về tieuthanh09

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X