Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đổi code LCD 16x2 thành LCD20x4

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Đổi code LCD 16x2 thành LCD20x4

  Em muốn hiển thị lên LCD 20x4 , có thư vien của lcd 16x2 của Keil C v5, nhưng ko viết được dòng 3 và 4 , em khong biết đổi làm sao ạ. Cảm ơn mọi người đã xem

  #include "i2c-lcd.h"
  extern I2C_HandleTypeDef hi2c1; // change your handler here accordingly

  #define SLAVE_ADDRESS_LCD 0x4E // change this according to ur setup

  void lcd_send_cmd (char cmd)
  {
  char data_u, data_l;
  uint8_t data_t[4];
  data_u = (cmd&0xf0);
  data_l = ((cmd<<4)&0xf0);
  data_t[0] = data_u|0x0C; //en=1, rs=0
  data_t[1] = data_u|0x08; //en=0, rs=0
  data_t[2] = data_l|0x0C; //en=1, rs=0
  data_t[3] = data_l|0x08; //en=0, rs=0
  HAL_I2C_Master_Transmit (&hi2c1, SLAVE_ADDRESS_LCD,(uint8_t *) data_t, 4, 100);
  }

  void lcd_send_data (char data)
  {
  char data_u, data_l;
  uint8_t data_t[4];
  data_u = (data&0xf0);
  data_l = ((data<<4)&0xf0);
  data_t[0] = data_u|0x0D; //en=1, rs=0
  data_t[1] = data_u|0x09; //en=0, rs=0
  data_t[2] = data_l|0x0D; //en=1, rs=0
  data_t[3] = data_l|0x09; //en=0, rs=0
  HAL_I2C_Master_Transmit (&hi2c1, SLAVE_ADDRESS_LCD,(uint8_t *) data_t, 4, 100);
  }

  void lcd_init (void)
  {
  lcd_send_cmd (0x33); /* set 4-bits interface */
  lcd_send_cmd (0x32);
  HAL_Delay(50);
  lcd_send_cmd (0x28); /* start to set LCD function */
  HAL_Delay(50);
  lcd_send_cmd (0x01); /* clear display */
  HAL_Delay(50);
  lcd_send_cmd (0x06); /* set entry mode */
  HAL_Delay(50);
  lcd_send_cmd (0x0c); /* set display to on */
  HAL_Delay(50);
  lcd_send_cmd (0x02); /* move cursor to home and set data address to 0 */
  HAL_Delay(50);
  lcd_send_cmd (0x80);
  }

  void lcd_send_string (char *str)
  {
  while (*str) lcd_send_data (*str++);
  }

  void lcd_clear_display (void)
  {
  lcd_send_cmd (0x01); //clear display
  }

  void lcd_goto_XY (int row, int col)
  {
  uint8_t pos_Addr;
  if(row == 1)
  {
  pos_Addr = 0x80 + row - 1 + col;
  }
  else
  {
  pos_Addr = 0x80 | (0x40 + col);
  }
  lcd_send_cmd(pos_Addr);
  }

Về tác giả

Collapse

dksathu115 Tìm hiểu thêm về dksathu115

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X