Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đo tần số bằng Input Capture

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Đo tần số bằng Input Capture

  Em đang có bài tập về đo tần số của encoder ạ
  Dù đã nghiên cứu ở rất nhiều nơi và cũng bỏ ra kha khá thời gian nhưng e vẫn chưa làm thành công. Không biết do code em sai hay là em đang hiểu nhầm bản chất nữa ạ
  Mong mọi người xem code và cho em lời khuyên. Chứ e cũng đang đau hết cả đầu lên nữa
  Do em mới học và phải tự học nên còn nhiều bỡ ngỡ và DÔT NÁT ^^, mong mọi người khai sáng ạ
  Em viết bằng codevision

  Code:
  /*******************************************************
  This program was created by the
  CodeWizardAVR V3.12 Advanced
  Automatic Program Generator
  © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
  http://www.hpinfotech.com
  
  Project : 
  Version : 
  Date  : 04/11/2018
  Author : 
  Company : 
  Comments: 
  
  
  Chip type        : ATmega32
  Program type      : Application
  AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
  Memory model      : Small
  External RAM size    : 0
  Data Stack size     : 512
  *******************************************************/
  
  #include <mega32.h>
  
  // Alphanumeric LCD functions
  #include <alcd.h>
  #include <delay.h>
  #include <stdio.h>
  
  
  // Declare your global variables here
  double period=0, pre_val=0,over_step=0;
  double F, t1 ;
  char disF[17]; //cac chuoi tam de hien thi len LCD
  unsigned int x;
  
  // Timer1 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
  {
  // Place your code here
  over_step+=0xFFFF;
  
  }
  
  // Timer1 input capture interrupt service routine
  interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
  {
  // Place your code here
    x=(unsigned int)(ICR1H <<8 + ICR1L);
    period= over_step + x-pre_val;  //tinh chu ky xung
    pre_val=x;             // luu gia tri ICR1 cho lan sau
    over_step=0;
  
  }
  
  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here
  
  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
  
  // Port B initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
  
  // Port C initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
  
  // Port D initialization
  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
  DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
  // State: Bit7=T Bit6=1 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T 
  PORTD=(0<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
  
  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer 0 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;
  
  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 2000.000 kHz
  // Mode: Normal top=0xFFFF
  // OC1A output: Disconnected
  // OC1B output: Disconnected
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on falling Edge
  // Timer Period: 32.768 ms
  // Timer1 Overflow Interrupt: On
  // Input Capture Interrupt: On
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
  TCCR1B=(0<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;
  
  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer2 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0<<AS2;
  TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;
  
  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (1<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
  
  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
  MCUCSR=(0<<ISC2);
  
  // USART initialization
  // USART disabled
  UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
  
  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // The Analog Comparator's positive input is
  // connected to the AIN0 pin
  // The Analog Comparator's negative input is
  // connected to the AIN1 pin
  ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
  SFIOR=(0<<ACME);
  
  // ADC initialization
  // ADC disabled
  ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
  
  // SPI initialization
  // SPI disabled
  SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
  
  // TWI initialization
  // TWI disabled
  TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
  
  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections are specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTA Bit 0
  // RD - PORTA Bit 1
  // EN - PORTA Bit 2
  // D4 - PORTA Bit 4
  // D5 - PORTA Bit 5
  // D6 - PORTA Bit 6
  // D7 - PORTA Bit 7
  // Characters/line: 16
  lcd_init(16);
  
  // Global enable interrupts
  #asm("sei")
  
  delay_ms(100);
  
  
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts("MACH DO TAN SO");
  
  while (1)
     {
     // Place your code here 
     t1=(double)period; //chu ky
     F=(double)16000000/t1;  //tinh bang ms 
     sprintf(disF, "Tan so: %.1f",F);//doi so F sang dang chuoi, chua trong disF
     lcd_gotoxy(0,1);  
     lcd_puts(disF);
     delay_ms(100);
  
    }
  }

Về tác giả

Collapse

minhphubka Tìm hiểu thêm về minhphubka

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X