Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hỏi xin Code DHT11 hien thi LCD

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Hỏi xin Code DHT11 hien thi LCD

  Mình đang muốn sử dụng con DHT11 nhưng code bên box Cảm biến không dùng được. Ai đã dùng con này thì cho mình xin cái code or chỉ mình cách lập trình với.
  CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
  CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
  CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
  ------------TẠI HẠ LONG------------------
  LIÊN HỆ: 0936524718

 • #2
  bạn xem ở dây DHT11 - Cảm Biến Độ Ẩm | Diễn Đàn Vi Điều Khiển

  Comment


  • #3
   Vấn đề này mình đã giải quyết được rồi + chủ đề post rồi không xoá được với cả chẳng biết sao lại không sửa được nữa nên mình sửa lại để giúp bạn nào cần thì dùng. Sau đay là code và file hex.
   PHP Code:
   Project : Do nhiet do va do am bang DHT11
   Version 
   :  1
   Date    
   11/07/2013
   Author  
   Bui Trong Thien
   Company 
   ThienTrang-TEC
   Comments
   :
    
    
   Chip type              ATmega8
   Program type            
   Application
   AVR Core Clock frequency
   16,000000 MHz
   Memory model            
   Small
   External RAM size      
   0
   Data Stack size        
   256
   *****************************************************/
    
   #include <mega8.h>
    
   #include <delay.h>
   #include <delay.h>
   // Alphanumeric LCD Module functions
   #include <alcd.h>
   #define        DHT_DATA_IN    PINC.2 
   #define        DHT_DATA_OUT    PORTC.2           
   #define        DHT_DDR_DATA    DDRC.2
   #define DDROUT        1
   #define DDRIN        0
   #define DHT_ER      0
   #define DHT_OK      1
   #define DHT_Temp    0
   #define DHT_RH      1
   #define ADC_VREF_TYPE 0xE0
   //----------------------------------------------------------//
   typedef  signed          char int8_t;
   typedef  signed            int int16_t;
   typedef  signed long      int int32_t;
    
   /*    Kieu So Nguyen Khong Dau */
   typedef  unsigned        char uint8_t;
   typedef  unsigned            int  uint16_t;
   typedef  unsigned long    int  uint32_t;
   /*    Kieu So Thuc */
   typedef  float            float32_t;
   //------------------------------------------------------//
   uint8_t DHT_GetTemHumi (uint8_t select);
   uint8_t nhiet=0am=0;
    
   unsigned char vin;
   //--------------------------------------------------------//
   unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
   {
   ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE 0xff);
   // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
   delay_us(10);
   // Start the AD conversion
   ADCSRA|=0x40;
   // Wait for the AD conversion to complete
   while ((ADCSRA 0x10)==0);
   ADCSRA|=0x10;
   return 
   ADCH;
   }
   //_-----------------------------------------------------//  Lay du lieu tu DHT11
   uint8_t DHT_GetTemHumi (uint8_t select)
   {
       
   uint8_t buffer[5]={0,0,0,0,0};
       
   uint8_t ii,i,checksum;
      
       
   DHT_DDR_DATA=DDROUT;  // set la cong ra
       
   DHT_DATA_OUT=1;
       
   delay_us(60);
       
   DHT_DATA_OUT=0;
       
   delay_ms(25); // it nhat 18ms
       
   DHT_DATA_OUT=1;
       
   DHT_DDR_DATA=DDRIN;
       
   delay_us(60);
       if(
   DHT_DATA_IN)return DHT_ER ;
       else while(!(
   DHT_DATA_IN));    //Doi DaTa len 1
       
   delay_us(60);
       if(!
   DHT_DATA_IN)return DHT_ER;
       else while((
   DHT_DATA_IN));    //Doi Data ve 0
       //Bat dau doc du lieu
       
   for(i=0;i<5;i++)
       {
           for(
   ii=0;ii<8;ii++)
           {   
           while((!
   DHT_DATA_IN));//Doi Data len 1
           
   delay_us(50);
           if(
   DHT_DATA_IN)
               {
               
   buffer[i]|=(1<<(7-ii));
               while((
   DHT_DATA_IN));//Doi Data xuong 0
               
   }
           }
       }
       
   //Tinh toan check sum
       
   checksum=buffer[0]+buffer[1]+buffer[2]+buffer[3];
       
   //Kiem tra check sum
       
   if((checksum)!=buffer[4])return DHT_ER;
       
   //Lay du lieu
         
   if (select==DHT_Temp)
         {    
   //Return the value has been choosen
               
   return(buffer[2]);
         }
         else if(
   select==DHT_RH)
         {
               return(
   buffer[0]);
         }
       return 
   DHT_OK;
      
   }
   //--------------------------------------------------------------//
    
   static void nhietdovadoam()
   {
       
   vin=(read_adc(0)*256)/255// Nhiet do do bang LM35
       
   nhietDHT_GetTemHumi (DHT_Temp); // Nhiet do do bang DHT11
       
   amDHT_GetTemHumi  (DHT_RH);  // Do am do bang DHT11
      
      
           //Nhiet do do bang DHT11
           
   lcd_gotoxy(0,1);
           
   lcd_putsf("T =");
           
   lcd_putchar(48+nhiet/10);
           
   lcd_putchar(48+nhiet%10);       
           
   lcd_putchar(0b11011111);        // ki tu do
           
   lcd_putsf("C");
           
   // Do am do bang DHT11
          
          
           //Do am do bang DHT11
           
   lcd_gotoxy(9,1);
           
   lcd_putsf("H =");
           
   lcd_putchar(48+am/10);
           
   lcd_putchar(48+am%10);       
           
   lcd_putsf("%");
          
           
   // Nhiet do do bang LM35
          
           
   lcd_gotoxy(0,0);
           
   lcd_putsf("Nhiet do: ");
           
   lcd_putchar(48+vin/10);
           
   lcd_putchar(48+vin%10);
           
   lcd_putchar(0b11011111);        // ki tu do
           
   lcd_putsf("C");
   }
   // Read the 8 most significant bits
   // of the AD conversion result
    
    
   // Declare your global variables here
    
   void main(void)
   {
   // Declare your local variables here
    
    
   PORTB=0x00;
   DDRB=0x00;
    
   PORTC=0x00;
   DDRC=0x00;
    
   PORTD=0x00;
   DDRD=0x00;
    
   TCCR0=0x00;
   TCNT0=0x00;
    
   TCCR1A=0x00;
   TCCR1B=0x00;
   TCNT1H=0x00;
   TCNT1L=0x00;
   ICR1H=0x00;
   ICR1L=0x00;
   OCR1AH=0x00;
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BH=0x00;
   OCR1BL=0x00;
    
   ASSR=0x00;
   TCCR2=0x00;
   TCNT2=0x00;
   OCR2=0x00;
    
   // External Interrupt(s) initialization
   // INT0: Off
   // INT1: Off
   MCUCR=0x00;
    
   // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
   TIMSK=0x00;
    
   // USART initialization
   // USART disabled
   UCSRB=0x00;
    
    
   ACSR=0x80;
   SFIOR=0x00;
    
    
   ADMUX=ADC_VREF_TYPE 0xff;
   ADCSRA=0x84;
    
   // SPI initialization
   // SPI disabled
   SPCR=0x00;
    
   // TWI initialization
   // TWI disabled
   TWCR=0x00;
    
   // Alphanumeric LCD initialization
   // Connections specified in the
   // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
   // RS - PORTD Bit 0
   // RD - PORTD Bit 1
   // EN - PORTD Bit 3
   // D4 - PORTD Bit 4
   // D5 - PORTD Bit 5
   // D6 - PORTD Bit 6
   // D7 - PORTD Bit 7
   // Characters/line: 16
   lcd_init(16);
    
   while (
   1)
         {
         
   // Place your code here
         
   nhietdovadoam();
         }

   DHT11.zip
   CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
   CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
   CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
   ------------TẠI HẠ LONG------------------
   LIÊN HỆ: 0936524718

   Comment


   • #4
    bác Buitrongthien oi,em muốn dùng con dht 11 giao tiep với 89S52 mà code khó quá,bác giúp em với!!thanks bác

    Comment


    • #5
     Mình đa hoàn thành 2 dự án DHT11 giao tiếp với 89s52 và DHT11 với atmega8, mình ko biết upfile lên ntn cả nên mn ai cần gửi mail cho mình::
     vankienemk@yahoo.com
     đây là atmega8 với dht11 code https://drive.google.com/file/d/0B2u...ew?usp=sharing

     Comment


     • #6
      Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viết
      .................................................. ...............
      //_-----------------------------------------------------// Lay du lieu tu DHT11
      uint8_t DHT_GetTemHumi (uint8_t select)
      {
      uint8_t buffer[5]={0,0,0,0,0};
      uint8_t ii,i,checksum;

      DHT_DDR_DATA=DDROUT; // set la cong ra
      DHT_DATA_OUT=1;
      delay_us(60);
      DHT_DATA_OUT=0;
      delay_ms(25); // it nhat 18ms
      DHT_DATA_OUT=1;
      DHT_DDR_DATA=DDRIN;
      delay_us(60);
      if(DHT_DATA_IN)return DHT_ER ;
      else while(!(DHT_DATA_IN)); //Doi DaTa len 1
      delay_us(60);
      if(!DHT_DATA_IN)return DHT_ER;
      else while((DHT_DATA_IN)); //Doi Data ve 0
      //Bat dau doc du lieu
      for(i=0;i<5;i++)
      {
      for(ii=0;ii<8;ii++)
      {
      while((!DHT_DATA_IN));//Doi Data len 1
      delay_us(50);
      if(DHT_DATA_IN)
      {
      buffer[i]|=(1<<(7-ii));
      while((DHT_DATA_IN));//Doi Data xuong 0
      }
      }
      }
      //Tinh toan check sum
      checksum=buffer[0]+buffer[1]+buffer[2]+buffer[3];
      //Kiem tra check sum
      if((checksum)!=buffer[4])return DHT_ER;
      //Lay du lieu
      if (select==DHT_Temp)
      { //Return the value has been choosen
      return(buffer[2]);
      }
      else if(select==DHT_RH)
      {
      return(buffer[0]);
      }
      return DHT_OK;

      }
      //--------------------------------------------------------------//

      static void nhietdovadoam()
      {
      vin=(read_adc(0)*256)/255; // Nhiet do do bang LM35
      nhiet= DHT_GetTemHumi (DHT_Temp); // Nhiet do do bang DHT11
      am= DHT_GetTemHumi (DHT_RH); // Do am do bang DHT11


      //Nhiet do do bang DHT11
      lcd_gotoxy(0,1);
      lcd_putsf("T =");
      lcd_putchar(48+nhiet/10);
      lcd_putchar(48+nhiet%10);
      lcd_putchar(0b11011111); // ki tu do
      lcd_putsf("C");
      // Do am do bang DHT11


      //Do am do bang DHT11
      lcd_gotoxy(9,1);
      lcd_putsf("H =");
      lcd_putchar(48+am/10);
      lcd_putchar(48+am%10);
      lcd_putsf("%");

      // Nhiet do do bang LM35

      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("Nhiet do: ");
      lcd_putchar(48+vin/10);
      lcd_putchar(48+vin%10);
      lcd_putchar(0b11011111); // ki tu do
      lcd_putsf("C");

      }
      }[/PHP]

      [ATTACH]70004[/ATTACH]
      Thanks bài viết của bạn Bùi Trọng Thiên, tuy nhiên, nếu trước phân checksum(kiểm tra lôi) nếu không có lệnh reset cho DHT11 thi các bạn chỉ có thể đọc được dữ liêu của duy nhất hoặc độ ẩm hoặc nhiệt độ. Cụ thể cần thêm vào:
      Code:
      DHT_DDR_DATA=DDROUT; // set la cong ra
      DHT_DATA_OUT=1;
      delay_ms(100);

      Comment


      • #7
       Phần lớn giao tiếp khó là ở chỗ thời gian delay không đúng, các bạn tự tạo một khoảng delay nhất định sau đó kiểm tra trên proteus.

       Comment


       • #8
        cho em hỏi..em cũng sử dụng code trên và kết quả hắn cứ ra giá trị 0 miết..vậy mong chỉ giúp ạ

        Comment


        • #9
         mình cũng bị lỗi thế, chỉ thấy kết quả là 0. Có bác nào biết cách fix ko ạ? Cảm ơn!

         Comment

         Về tác giả

         Collapse

         buitrongthie Tìm hiểu thêm về buitrongthie

         Bài viết mới nhất

         Collapse

         Đang tải...
         X